PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Pátého července 2016 opustil celoživotně strádající pozemské tělo převeliký duch. Spolu tvořili renesanční osobnost, oslňující zjevení v oblasti řady vědeckých i uměleckých oborů.
Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer si za všech okolností zachoval originální postoje i způsoby myšlení. Díky kombinaci hlubokých znalostí z oborů přírodovědných, filozofických, náboženských, psychologických i literárních se vášnivě propaloval až k samotné podstatě bytí a vědomí. Jeho mysl se klenula jako světelný most mezi mikro a makrosvěty, byl poslem z jiných galaxií i vesmírů. Když formuloval své myšlenky, zavíral oči a stával se prorokem, jenž odhaluje nejhlubší tajemství minulosti a ukazuje do budoucnosti.
Hrdinsky mýtil historii i současnost od omylů a desinterpetací, vzniklých špatným předáním z pokolení na pokolení. Navíc přinášel nové pohledy na vývoj lidského ducha a smysl lidské existence na této planetě. Veliký význam právem připisoval legendám a pohádkám, které označoval za zdroj a lůno veškeré naší skutečnosti. Jeho vnímání Boha bylo zvnitřněné, každou vteřinou žité, neotřesitelné. Neodsuzoval žádné pokusy o jeho uchopení, zároveň však nemilosrdně potíral pseudoduchovní vykonstruované přístupy. Jednou reagoval na dlouhý monolog esoterika, svého přítele, opájejícího se teoriemi o zrcadlení v psychologickém a duchovním světě člověka. Zdeněk pravil: „Prosím tě, Bůh prostě je, a na to tvoje zrcadlení se ti ...“ Přesto nikdo ani na chvilku nepochyboval, že má řečníka rád.
Byl dítětem i moudrým starcem, hravým rošťákem i váženým mudrcem. Nutil všechny kolem sebe chodit bosky, aby celou bytostí cítili Zemi. Byl laskavý, vtipný, zářivý. Nesmíme však zapomenout, že se tak dělo z velké části také díky tomu, že mu Nejvyšší přidělil skvělou průvodkyni životem – moudrou ženu Mášu. Bez její trpělivé a láskyplné péče i velkorysého pochopení bychom se možná neradovali z jeho přítomnosti tak dlouho... V posledních dnech na ni myslím, svět se jí citelně vyprázdnil... Zdeněk je však věčný ve všech srdcích, jichž se dotkl.

Máša 3 7142

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Rozhovor s PhDr. Mášou Svobodovou, který jsem napsala pro časopis Regenerace, můžete číst zde.